Етични практики - Отглеждане на кафе

Ние вярваме, че стремежът към поддържане на етични стандарти в бизнеса е жизненоважен за успеха на компанията. В подкрепа на основната мисия и ценности на Starbucks®, ние насърчаваме култура на работа, която интегрира етичните принципи на всички нива в компанията. Ние използваме комплексен подход към етичните източници, чрез отговорни практики за закупуване, подпомагане на земеделските стопани, спазване на високи икономически, социални и екологични стандарти, индустриално сътрудничество и програми за развитие на общностите.

Крайъгълният камък на нашия бизнес подход са C.A.F.E. практиките - стандарти за качество на кафето, утвърдени от изтъкнати експерти. Разработени в сътрудничество с Conservation International (CI), C.A.F.E. практиките ни помогнаха да създадем дългосрочно снабдяване с висококачествено кафе и да повлияем положително на живота и поминъка на земеделските производители на кафе и техните общности.

C.A.F.E. практиките са насочени към четири ключови области: качество, отчетност и прозрачност, социална отговорност и лидерство в областта на околната среда. Взети заедно, стандартите помагат на фермерите да произвеждат кафе по начин, който е по-добър както за хората, така и за планетата.Те включват:

Качество на продуктите:

Нашето кафе трябва да покрива всички наши изисквания и стандарти за качество

Отчетност и прозрачност:

Дейността ни изисква пълна прозрачност и отчетност. Доставчиците трябва да предоставят документи, с които да докажат каква част от парите, които плащаме за зелено кафе, достигат до производителите.

Социална отговорност:

Приложението на мерките редовно се проверява от трета страна. Те помагат да се защитят правата на работниците и да се гарантират безопасни, справедливи и хуманни условия на труд и живот. Спазването на изискванията за минимална заплата и забраната на детски и принудителен труд е задължително.

Лидерство в опазването на околната среда:

Намаляването на вредните влияния върху околната среда означава не само да се използва по-малко енергия и вода. Това означава и използване на технически съоръжения и изграждането на заведения, които са енергийно ефективни. Също така проучваме нови решения за рециклиране и намаляване на отпадъците, инвестираме във възобновяеми енергийни източници, както и работим с производителите за предотвратяване на промените в климата. Работейки заедно, можем да стигнем до по-добри решения за намаляване влиянието на нашия бизнес върху околната среда.

Вярваме в непрекъснатото усъвършенстване на нашите доставчици и знаем, че обективното измерване и оценка са от решаващо значение. Земеделските производители се оценяват и проверяват от организации от трети страни, наблюдавани от SCS Global Services. Цялата информация, която получаваме от земеделските стопани, доставчиците и заинтересованите страни, ни позволява непрекъснато да подобряваме дейността на C.A.F.E.

Важно допълнение към програмата са практиките за подпомагане на дългосрочната производителност на кафеените плантации чрез реновиране или презасаждане. Освен това се насърчава проследяването на въздействията за изменението на климата и се изготвят планове за адаптиране, за да се сведе до минимум въздействието на земеделските дейности върху околната среда.

Ние се ангажираме не само да развиваме C.A.F.E. Програмата, но и да я направим достъпна за цялата кафе индустрия - дори за нашите конкуренти. Ние сме отворени в работата си - споделяме нашите инструменти, най-добри практики и ресурси, за да подпомогнем всички производители да подобрят дългосрочната устойчивост на своето кафе производство. Непрекъснато обновяваме и подобряваме тази програма, като работим с организации като "Conservation International", за да измерим истинското въздействие, което нашите програми имат върху участващите земеделски производители.

Нашите центрове за подкрепа на земеделските производители са на разположение за подпомагане на земеделските стопани, заинтересовани от участието в C.A.F.E. Споделяме нашите практики за създаване на управление на земеделските стопанства. Пример за осъществяване на целите ни е Hacienda Alsacia - кафе-фермата, която закупихме в Коста Рика през 2013 г. Тя е център за агрономическо изследване и развитие, което ще ни помогне да продължим да развиваме устойчиви земеделски практики, които да споделяме с фермерските общности по целия свят.

За да научите повече за нашата работа в областта на най-добрите практики за производство и закупуване на кафе, прочетете нашите цели за Глобалната отговорност и протокола за напредъка на програмата.