Уведомление за поверителност на личните данни, предоставяни при кандидатстване за работа

Отнасяме се отговорно към опазването на личните данни и се ангажираме да боравим отговорно с личните Ви данни. С настоящата информация за опазване на личните данни ще Ви запознаем, какви Ваши даннисъбираме, обработваме и използваме при кандидатстване за работа и при посещение на портала/www.starbucks.bg/, като част от процеса по кандидатстване. 

Информация за Администратор на лични данни 
АмРест Кофи ЕООД (наричано Администратор, АмРест, Ние, Нас, Дружеството) е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175395555, със седалище и адрес за кореспонденция: град София, ж.к. Лозенец, ул. Момин кладенец № 1, ет.3, телефон за контакти: +359 894 521 578 и имейл: Todorka.Maratilova@amrest.eu

Длъжностно лице по защита на личните данни:: 
Име: Георги Данчев
Контакти:
Телефон: +359 898 621 679;
имейл: georgidanchev@gmail.com

 

Контактна информация за Надзорен орган 
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, П.К. 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Сайт: www.cpdp.bg

Желателно е да отделите време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и периодично да го преглеждате, защото ние може да го променим в даден момент.

Какви Лични Данни събираме
Ние събираме следните видове лични данни, когато кандидатствате за работа при нас:

Данни, които вие ни предоставяте:
Ние събираме и съхраняваме всички данни, които ни предоставяте със заявлението си за работа, включително вашите имена, дата на раждане, данни за контакт; снимка, ако сте предоставили такава, данни, свързани с образование, трудов опит, професионална и лична квалификация и умения, данни за притежавано свидетелство за управление на МПС (ако се изисква за позицията, за която кандидатствате, ние не събираме копия от свидетелството от кандидатите), приложените към заявлението материали (автобиография, придружително писмо, предишен професионален опит, образование, и нашите бележки от проведените с вас интервюта),  чувствителна лична информация относно здравословното ви състояние (ако се изисква за позицията, за която кандидатствате, напр. свързана с приготвяне на храна), и всякакви други данни които ни предоставите, включително кореспонденцията с Вас по време на процеса по наемането ви на работа.

Данни от други източници:
Ние събираме данни за вас от други източници, включително фирми за набиране на персонал, от референции/ препоръки, които ни предоставяте, уебсайтове и други публично достъпни данни в Интернет. Ние може също да получим данни, които ни предоставяте използвайки уебсайтове на трети лица.
 

Информация, която събираме автоматично:
Когато кандидатствате за работа през нашия интернет сайт и не сте забранили използването на бисквитки, ние може да събираме информация изпратена ни от вашия компютър, мобилен телефон и друго устройство за достъп. Например, това включва страниците които достъпвате, IP адреса на вашия компютър, идентификатор на устройството, вида на операционната система, която използвате, вашето местоположение, информация от мобилната мрежа, стандартни уеб лог данни и друга информация, вида на браузера ви и трафика от и към нашия сайт.

Какви данни обработваме когато посещавате портала за кандидатстване
Когато се извика съветникът за приложения, технически са зададени условни бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от нашия уеб сървър към Вашето устройство (напр. PC, ноутбук, смартфон, таблет) и се съхраняват в интернет браузъра, който Вие използвате. Те позволяват да се съхранява информация за определен период от време и да се идентифицира устройството на посетителя. Бисквитките не повреждат Вашето устройство, не съдържат вируси, Троянски коне или злонамерен софтуер. За да се контролира посещението Ви, се използват само така наречените временни или „сесийни“ бисквитки, които се изтриват автоматично след като затворите браузъра. Това означава, че не се съхраняват за постоянно данни на Вашето мобилно устройство. Можете да настроите браузъра си да Ви информира за мястото на бисквитките, това прави прозрачно използването на бисквитки за Вас. 

На какви основания събираме ваши лични данни
Ние събираме и обработваме Вашите лични данни на основание Ваше съгласие, което се изразява в доброволно попълване на формата за кандидатстване и предявяване на Вашата кандидатура, използвайки портала за кандидатстване, както и за целите на легитимния интерес за набиране на персонал във връзка с осъществяване на търговската дейност от АмРест. 

За какви цели използваме Ваши лични данни
Ние ще използваме предоставените от вас лични данни за следните цели:

  • подбор и селекция на подходящите кандидати за работа, с които да сключим трудови договори;
  • спазване на правни, регулаторни и други изисквания, като спазване на предписанията на държавни инспекции и нормативните изисквания към персонала, работещ в заведения за обществено хранене, упражняване на законни права, защитаване в съдебни спорове и други производства и управление на жалби или искове; спазване на вътрешните политики и процедури.

Как споделяме Вашите лични данни 
Ние споделяме някои от вашите лични данни със служители от други  отдели на АмРест, освен отдела “Човешки ресурси“, за да администрираме и управляваме функционирането на дружеството, включително за да може служителите ни да използват системите ни или да за да ви насочим за други отворени позиции за работа.
При спазване на достатъчни технически и организационни мерки за сигурност и при необходимост може да предоставим Ваши лични данни на доставчици на куриерски услуги; доставчици на счетоводни услуги; както и на държавните органи.
АмРест предоставя вече обработени лични данни единствено на партньори с установени технически и организационни мерки за защита на данни и изпълняване на други задължения, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС относно защитата на данните. Партньорите на АмРест имат достъп до лични данни единствено в рамките на необходимото за изпълняване на техните задължения. Следователно АмРест, в определени случаи, предоставя лични данни на други дружества в групата AmRest и на външни партньори, които предоставят услуги на АмРест, свързани с поместването на лични данни на общите сървъри на групата AmRest, управлението на приложенията за програми за лоялност, осигуряването на плащанията на покупки от АмРест и анализиране на маркетинг проучвания. 

При никакви обстоятелства АмРест не предоставя лични данни на трети страни срещу заплащане. 

Предаване на лични данни извън България
АмРест може да предоставя лични данни на могат да бъдат предоставяни на дружества от AmRest Group в други страни членки на ЕС или Европейското икономическо пространство и в дадени случаи на трети държави (САЩ), както и на партньори на АмРест, участващи в процеса по подбор на персонал.
Личните данни, предавани на други дружества в групата AmRest Group, когато е необходимо, се извършва въз основа на договор, според който получателя на лични данни се задължава да поддържа високи стандарти за защита на лични данни (предаването на лични данни се основава на „стандартните клаузи“ за защита на лични данни, съгласно член 46, ал. 2, т. в от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС относно защитата на данните) и/или обект на съгласие на лицето, чиито лични данни се предават.

Срок за съхранение
Ако Вашата кандидатура е одобрена и сключите трудов договор, Вашите данни ще се трансферират към личното Ви досие. Ако кандидатурата Ви е отказана, Вашите данни ще се запазят за 6 (шест) месеца след получаване на отказ. След това Вашите данни ще се изтрият или унищожат. Същото важи, ако оттеглите кандидатурата си.

Какви са вашите права
Във връзка с Вашите лични данни, имате следните права (някои от тях може да зависят от допълнителни условия, определени в законодателството):

  • Право на достъп до личните данни, свързани с вас– можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме;
  • Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с вас;
  • Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с вас– в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
  • Право да възразите срещу обработването на личните ви данни – когато то се основава на легитимен интерес на АмРест, освен ако са налице законови основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси или то е нужно за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“)– в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги съхраняваме;
  • Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“);
  • Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592);

Когато сме поискали съгласието Ви, вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Ако поискате да оттеглите съгласието дадено на АмРест за обработването на личните ви данни, това няма да засегне обработването извършено преди оттеглянето му.

Как да се свържете с нас 
Ако желаете да упражнявате правата си или имате други въпроси относно това уведомление, може да се свържете с нас на тел: +359 894 521 578 и имейл: Todorka.Maratilova@amrest.eu, адрес: град София, ж.к. Лозенец, ул. Момин кладенец № 1, ет. 3,
Длъжностно лице по защита на личните данни: Георги Данчев, тел: +359 898 621 679, имейл: georgidanchev@gmail.com.

В допълнение, имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 или в електронна форма на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Това уведомление е одобрено и влиза в сила считано от м. Септември 2019г.